Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

PIGMOD  › O nás  › Centrum PIGMOD

header-slide1.jpg

Centrum PIGMOD

image001.jpg

Centrum PIGMOD
 

Ústav živočišné fyziologie a genetiky (ÚŽFG) AV ČR, v.v.i., uspěl se svým projektem ExAM (Experimental Animal Models) v soutěži o prostředky poskytované z druhé prioritní osy Evropských strukturálních fondů (Regionální centra výzkumu) Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. S výraznou podporou tohoto projektu bylo v Liběchově vytvořeno Centrum PIGMOD (Pig Models of Diseases), jehož výstupy by měly směřovat především do aplikační sféry. Vybudované budou nové moderně vybavené laboratoře společně s profesionálním operačním sálem a jeho zázemím. Tyto prostory poskytnou možnost přispět k objasnění podstaty chorob nervového systému a nádorových onemocnění a vychovávat mladé výzkumné pracovníky. Plánovaný výzkum, zaměřený na studium Huntingtonovy choroby, poškození míchy a lidského melanomu, by měl vést k identifikaci nových biomarkerů a ověřování terapeutických postupů u těchto onemocnění.
 
Přípravné práce realizace projektu započaly již 1. dubna 2012. Celkové náklady jsou 174,5 milionů korun, z nichž převážná část (85 %) bude hrazena z prostředků Evropské unie. Z této částky půjde 85 milionů na výstavbu nových laboratoří a operačních či chovných jednotek pro experimentální zvířata a 40 milionů na jejich vybavení nejmodernějšími přístroji.
 
Vědecký program zahrnuje vypracování dvou biomedicínských modelů - modelu Huntingtonovy choroby a modelu traumatického poškození míchy u miniaturních prasat. Oba modely budou vědecky rozvíjeny a připravovány pro budoucí testování, jak nových farmak, tak metod buněčné terapie i molekulární biologie.
 
Další oblastí výzkumu je studium unikátního zvířecího modelu – linie prasat MeLiM (Me lanoma-bearing Li bechov M inipig) s dědičně založeným melanomem. Experimentální úsilí v tomto směru bude zaměřeno na diverzifikaci základní linie MeLiM ve dvě sublinie, s progredujícím a se spontánně regredujícím melanomem a na vytvoření buněčných linií z nádorů těchto sublinií vhodných pro studium melanomu na úrovni in vivo a in vitro.
 
Experimentální program Centra PIGMOD má výrazný aplikační potenciál v léčbě míšního poškození pomocí buněčné terapie, či v léčbě pacientů s metastazujícím melanomem, stejně tak jako i pro pacienty, kterým byla diagnostikována Huntingtonova choroba. Spolupráce laboratoří centra PIGMOD s aplikační sférou představuje vedle základního výzkumu podstatnou část objemu vědecké činnosti. Pro další udržitelnost v období po ukončení projektu totiž Centrum musí z jedné poloviny pokrýt své provozní náklady samo, a to převážně ze spolupráce s firmami. Již nyní se laboratoře Centra podílí na řešení řady projektů financovaných soukromými firmami či nadacemi, jako je např. CHDI Foundation, Inc., Neuralstem, Inc. či Synovo GmbH.

 

 

 

Informace o projektu ExAM zde.