Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

header-slide1.jpg

Základní informace o projektu

 

Huntingtonova choroba (HD) je závažné neurodegenerativní onemocnění, které je způsobeno mutací v prvním exonu genu kódujícího bílkovinu huntingtin. Mutace postihuje polymorfní oblast, kde se opakují trinukleotidy CAG a je předávána na potomstvo autozomální, dominantní dědičností. Početné studie na myších modelech objasnily důležité metabolické dráhy, které jsou negativně ovlivněny, a současně objasnily patogenezi HD. Avšak přesný mechanizmus, kterým mutovaný huntingtin způsobuje selektivní neurodegeneraci, stále není objasněn. Grantový návrh je založen na srovnávací studii jak tkání, především mozku, tak somatických (kožní fibroblasty) a zárodečných buněk (spermie) izolovaných z transgenních myší (R6/2), transgenních miniprasat pro N-terminální část lidského mutovaného huntingtinu (TgHD) a HD pacientů.  Tento jedinečný biologický materiál bude vyšetřován v komplexním souboru biochemických, immunocytochemických a molekulárně genetických metod ve spolupráci čtyř laboratoří, dvou norských a dvou českých. Tkáňová nestabilita CAG sekvence bude sledována DNA z tkání R6/2 myší, F2 a F3 generací TgHD miniprasat. Komplexní metodický přístup k mitochondriálním funkcím a k  proteinům Golgiho aparátu bude realizován na mozkové tkáni myší a miniprasat (F2 generace) a na buňkách myši, miniprasete i HD pacientů. Proces postupné agregace mutovaného huntingtinu bude sledován na mozkové tkáni myši a miniprasete (F2 generace) a buňkách R6/2 myší a na F0 a F1 generacích TgHD miniprasat.

 

Základní informace o projektu

Základní informace o projektu