Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

header-slide1.jpg

Norské fondy

logo-norske-fondy.jpg logo-msmt.png

 

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.  získal institucionální podporu z výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na podporu projektu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji spolufinancovaného z prostředků Finančního mechanismu Norska 2009-2014. Projekt s identifikačním kódem 7F14308 má název: „Srovnávací studie Huntingtonovy choroby pomocí biochemických, imunocytochemických a molekulárně genetických metod na tkáních a buňkách myši, miniprasete a člověka.“

Informace o Česko-norském výzkumném programu:
Česko-norský výzkumný program podporuje rozvoj vědy a výzkumu prostřednictvím spolupráce mezi českými a norskými institucemi a finančně podporuje tvorbu nových vědeckých znalostí a kvalitních výsledků prostřednictvím bilaterálních vědeckovýzkumných projektů základního a aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.


Zprostředkovatelem programu je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor podpory vysokých škol a výzkumu, oddělení podpory výzkumu a vývoje. Program byl připraven s partnery z Norska – Norskou výzkumnou radou.
 

Cílem programu je přispět ke snížení ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a posílit konkurenceschopnost České Republiky.
Podrobnosti o programu naleznete zde: http://www.eeagrants.cz/

Zprostředkovatel Programu CZ09: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Partner Programu CZ09 ze země donora: Norská vědecká rada (The Research Council of Norway)

Národní kontaktní místo EHP/Norsko: Ministerstvo financí

Partner: Norské velvyslanectví v Praze