AV ČR realizuje spolupráci na základě bilaterálních smluv mezi AV ČR a zahraničními partnerskými organizacemi z více než čtyřiceti zemí. Tato spolupráce je uskutečňována formou mobilitních projektů, projektů Mobility Plus a projektů typu ERA-NET.

 

Mobilitní projekty (MP)

Společné 2-3leté bilaterální projekty mají za cíl navázání či prohloubení vědecké spolupráce, která má vyústit v přípravu velkých společných mezinárodních projektů. Partnerské řešitelské týmy podávají společný návrh projektu, během realizace využívají vybavení spolupracujících pracovišť a komplementárních technik a metodik.

V rámci projektů jsou poskytovány finanční příspěvky na mobilitu členů řešitelských týmů, tj. na pobytové náklady. Financování probíhá na základě reciprocity, tj. přijímající strana hradí náklady na pobyt zahraničních vědců. Náklady na mezinárodní jízdné hradí vysílající strana (v případě AV ČR  jednotlivá pracoviště).

 

Projekty Mobility Plus (MPP)

Společné 2-3leté bilaterální projekty mají za cíl navázání či prohloubení vědecké spolupráce, která má vyústit v přípravu velkých společných mezinárodních projektů. Partnerské řešitelské týmy podávají společný návrh projektu, usilují o dosažení společných výstupů, během realizace využívají vybavení spolupracujících pracovišť a komplementárních technik a metodik.

V rámci projektů jsou poskytovány finanční příspěvky na mobilitu členů řešitelských týmů, tj. na pobytové náklady a na mezinárodní jízdné, a dále příspěvek na výzkum. Každá organizace hradí náklady své národní části projektu.

 

Projekty Mobility Plus s Research Foundation Flanders, Belgie (MPP-FWO)

Společné 2leté bilaterální projekty mají za cíl navázání či prohloubení vědecké spolupráce, která má vyústit v přípravu velkých společných mezinárodních projektů. Partnerské řešitelské týmy podávají společný návrh projektu, během realizace využívají vybavení spolupracujících pracovišť a komplementárních technik a metodik.

V rámci projektů jsou poskytovány finanční příspěvky pouze na mobilitu členů českého řešitelského týmu, tj. na pobytové náklady a na mezinárodní jízdné, a to zpravidla v délce 21 dnů pro pobyt v Belgii. Každá organizace hradí náklady své národní části projektu.

 

Studijní pobyty na zahraničních pracovištích (ZPC) - od r. 2020 nejsou realizovány. 

 

Výzkumně vzdělávací aktivity pro začínající výzkumné pracovníky ze zahraničí (VVAM) - od r. 2020 nejsou realizovány

 

 

Projekty typu ERA-NET

Společné 2leté multilaterální projekty realizované minimálně třemi zapojenými organizacemi ze tří zúčastněných zemí. Cílem těchto projektů je posílit evropskou spolupráci nebo spolupráci s vybranými třetími zeměmi a umožnit vznik nových konsorcií, která by se mohla ucházet o projekty v rámci programu Horizont 2020.

V rámci těchto projektů každá partnerská organizace hradí náklady své národní části projektu. Tyto prostředky mohou být využity k pokrytí provozních nákladů, cestovného, nákladů na zajištění organizace společných aktivit řešitelských týmů a osobních nákladů pro začínající vědce.